Partiundersökning

De folkvaldas vision?

Hur blir omvandlingen av Kälvesta – Vinsta efter valet den 9 september?

Kort efter valet den 9 september i år kommer det avgöras hur framtidens Kälvesta och Vinsta kommer att utformas. Nätverket har ställt frågor till de olika politiska partierna i Stadshuset hur de ställer sig till den fortsatta planeringen:

 • Fullföljs planerna på 350-400 nya bostäder på Björnmossevägen för omkring 1200 boende med byggstart 2019? I översiktsplanen redovisas en motsvarande exploatering av Sörgårdsvägen och Skattegårdsvägen.
 • Ska Björnbodaskolan bli en av Sveriges största grundskolor med hela 1 500 barn och elever i förskola och skola på en enda skoltomt?
 • I stadens underlag till beslutet om exploatering står att ”stadsdelen Kälvesta har ett behov av att bli mer levande” och en stadsdel med behov av ”mer stadsmässiga kvalitéer”. Vem instämmer i det?
 • Har det blivit omodernt med trafikseparerade trafikmiljöer? Behövs inga grönstråk längs våra huvudvägar? Är den gällande fysiska planeringen för Kälvesta och Vinsta att betrakta som otidsenlig mot bakgrund av beslut och planer som innebär att området omgestaltas med höghus på gångvägarna?

Se i sammanställningen nedan vad de olika partierna i Stadshuset svarat.

Grönt – Utgå från hur Kälvesta är planlagt idag.
Gult – Utred och se över det hela närmare.
Rött – Satsa redan nu på en omfattande exploatering och omvandling.

PartiundersökningLadda ned som PDF:
[partiundersokning.pdf]

Sammanfattning av Paneldebatten

 1. Kälvesta – exploatering för flerfamiljshus på Björnmossevägen och andra huvudgator.
 2. Björnbodaskolan– en skola som planeras för 1200 elever och 300 förskolebarn.
 3. Vinsta industriområde – visioner, möjligheter och behovet av en helhetssyn för hela Kälvesta-Vinsta vid exploateringar i området.

Felix Antman, Socialdemokraterna

 1. Socialdemokraterna är för flerbostadshus i Kälvesta. Det finns en påbörjat planprocess, som leder innebär byggnation av flerbostadshus och några radhus. I höst kommer ett samråd ske med möjlighet att lämna synpunkter på alla nivåer. Stockholmshusen kommer att ge lägre hyror.
 2. Positivt med stor skola i området. Den pedagogiska verksamheten påverkas inte av storleken på skolan.
 3. Det finns tomträtter i Vinsta som måste tas tillbaka innan planarbete påbörjas, där kommer det börjas byggas först efter år 2025. Har en pågående konversation med tomtägarna och tror att planarbete kan påbörjas i Vinsta redan år 2020.

Tack för mötet, tar med mycket anteckningar till lokala politiker och skolborgarrådet, kanske kan ett möte angående skolan ske innan valet.


Bo Arkelsten, Moderaterna

 1. Moderaterna tycker att nybebyggelse i området ska matcha befintlig bebyggelse och vi tycker inte att det ska byggas så höga hus som nu beslutats. Det är nödvändigt att kollektivtrafiken förbättras.
 2. Håller med om att det låter som om Björnbodaskolan blir för stor.
 3. Vinsta; tillfälliga bygglov, förut reserverad för tung industri (j-stämpel) som nu hävts, det finns därför nu möjligheter och intresse att utveckla det området. Alla partier har varit överens om att Vinsta industriområde ska utvecklas och vi ligger i startgroparna.

Vi saknar att vi inte fått detta exploateringsärende på remiss i stadsdelsnämnden, känns märkligt att få del av handlingarna från en boende i området och inte den politiska vägen. Bor själv i området och känner mig väldigt engagerad i detta.


Cecilia Obemuller, Miljöpartiet

 1. Utmärkt att ni engagerat er tidigt i processen. Det finns ett behov för hyresrätter i staden och tanken är att det skulle byggas sådana i Kälvesta. Har själv varit och tittat på området och är tveksam till de rådande byggplanerna. Notera dock samtidigt att begreppet/alternativet ”stadsradhus” idag är inte rör sig om tvåvåningshus, de är ofta högre. Kollektivtrafiken måste förbättras. Bromma flygplats, där borde vi bygga! Parker måste planeras i områden som bebyggs. Kan man kanske bygga flervåningshus på ängen?
 2. Självfallet ska inte skoltomten få överexploateras.
 3. Det är bra att ni har tittat på helheten vad gäller exploateringar i Kälvesta-Vinsta. Industriområdet kommer att utvecklas, det har dröjt pga av annan planering.

Imponerad av hur stort engagemanget är i ett så tidigt skede. Kommer prata med relevanta kollegor. Var aktiva. Fortsätt skicka in medborgarförslag.

Björn Ljung, Liberalerna

 1. Bygg efter de villkor och förutsättningar som gäller på platsen. Förordar i stället en exploatering av radhus/kedjehus. En varsam förtätning är det enda som kan fungera i Kälvesta. Utformningen ska i så stor utsträckning som möjligt i samråd och samklang med de boende i närområdet. Att Stockholmshus skulle billigare är bara en myt, det är lägre hyra i Stockholmshus bl.a. för att inga parkeringar planeras.
 2. Önskar inte jättestora skolor. Förslaget för skolan i Kälvesta innebär en väldigt stor skola. Det som nu planeras som byggrätt för skolan behöver dock inte i ett senare skede nödvändigtvis utnyttjas fullt ut vid byggets genomförande.
 3. Vinsta industriområde kan inte byggas på innan förbifarten är färdig. Problem med bygglov etc. Man måste satsa på småföretagen och arbetsplatser. I Vinsta finns alla möjligheter med en redan befintlig tunnelbanestation. Man skulle i Vinsta industriområde kunna lägga parkeringsytorna under marknivå.

Tar med mig att ingenting är klart. Varsam förtätning, mindre skola och utveckling av Vinsta industriområde. Kontakta gärna Liberalernas lokala politiker.

Amanda Elfström, Vänsterpartiet.

 1. Det är tidigt i processen, det finns tid att påverka. Ingenting är bestämt. Vänsterpartiet är stolta att bygga blandad bebyggelse, stolta över Stockholmshusen.
 2. Tror att det skulle vara lättare att rekrytera lärare om skolan blir så stor.
 3. Spännande att kunna bygga i Vinsta industriområde.

Känner mig tacksam att få delta i detta och kommer ta med mig frågorna till Vänsterpartiet, inget är ännu klart.

Fredrik Lindstål, Centerpartiet

 1. Man ska vara noga med att bygga rätt hus på rätt plats. Landstinget måste t ex stiga in kraftigt och kunna ge respons i kommunaltrafiken och aktivt förbättra den. Planeringen av bostäder och kollektivtrafik måste hänga ihop. Bostadskrisen är en färskvara. Området vi pratar om; det finns en efterfråga för olika slags bostäder. Kultur – där man ska bygga så måste kulturinslag planeras. Trygghetsaspekten; det finns ingen redovisning för hur belysning kommer se ut etc. i nuvarande byggplaner.
 2. Utgångspunkten är att nya skolor behövs. Det är enklare att bygga för stort än att inte ha tillräcklig plats för barnen. Tycker att ni har ställt väldigt relevanta frågor angående skolan och dess dimensionering och kommer ta med dem till mitt parti.
 3. Vinsta industriområde är ett drömprojekt, det är förfallet, kultur saknas, ser stora möjligheter. ”Döda ytor” – viktigt att invånarna ger förslag till vad som ska hända där.

Har lärt mig mycket ikväll och tycker att ni har lyft viktiga frågor, se till att hamna på remisslistorna. Skicka medborgarförslag, gärna era egna, många till antalet.

Michaeala Hollis, Kristdemokraterna

 1. Man måste ta hänsyn till de faktiska förutsättningarna i området vi talar om, är emot att bygga flerfamiljshus här i Kälvesta. Vad skulle en bebyggelse som den som nu planeras göra EMOT området; trafik, sämre miljö etc. Att man bygger flerfamiljshus betyder inte att alla kommer att ta bussen. Människor vill bo i mindre hus, så även mindre hus behöver byggas.
 2. Det går inte att jämföra Kälvesta med innerstadens i några fall stora skolor. Det skulle nog inte vara lättare att rekrytera bra lärare hitut eftersom det blir svårare med kommunikationerna till Kälvesta som ligger en bra bit från tunnelbanan. Personer som har valt att bosätta sig i Kälvesta har förmodligen valt att bo där bl a för att ens barn ska få gå i en mindre skola.
 3. Att bygga om Vinsta industriområde skulle kunna höja alla områden runt omkring.

Tack för ett bra underlag ikväll.

Malin Ericsson, Feministiskt Initiativ

 1. Är intresserade av förtätning, hyreshusen i Kälvesta skulle fungera, de skulle inte vara så höga som bilderna har visat. Skulle bli fler bussar, bättre kommunikationer. Vi måste bygga för framtiden, överallt där det finns möjlighet att byggas måste tittas på.
 2. Självklart viktigt att barn har tillräckligt med plats, vi får se vad förslaget blir.

Tar med Kälvestabornas engagemang, fortsätt att ge oss input.

Martin Westmont, Sverigedemokraterna

 1. Emot att bygga högt i kulturhistoriskt värdefulla områden. Stockholmshusen blir aldrig klara och vi får aldrig veta hyrorna och andra partier vill inte släppa uppgifter om dessa innan valet.
 2. Vi är positiva till att planera skolan i en mindre variant.
 3. Positiva till att göra om industriområdet till bostäder.

Tar med ert engagemang till Sverigedemokraterna.

Markanvisning

Exploateringsnämnden kommer på sitt sammanträde 2018-06-14 fatta beslut om markanvisning till ”BTH Projektutveckling 6 AB” för Bostadsrätter och radhus placerade på och vid Björnmossevägen.

“Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB”

“Ett förslag med flerfamiljshus för både hyresrätt och bostadsrätt samt ca 30 radhus togs sedan fram. Förslaget ledde till att AB Svenska Bostäder kunde anvisas mark för 220 lägenheter med hyresrätt i s.k. Stockholmshus. Veidekke Villatomter AB, som var föreslagen byggherre för ca 60 radhus år 2014, har dock valt att inte fortsätta bebyggelseplaneringen i området. Exploateringskontoret har därefter fört diskussioner med och jämfört tre byggbolag som sökt markanvisning inom området. Av dessa valdes Bolaget då de är beredda att bygga både radhus och flerbostadshus till ett markpris parterna kunnat komma överens om. Bolaget har inte tidigare fått någon markanvisning i Stockholms kommun”

“Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ytterligare cirka 18 månader. Mot bakgrund av detta planerar staden byggstart för ombyggnad av Björnmossevägen tidigast hösten 2019 och Bolaget och AB Svenska Bostäder sina
byggstarter till år 2020 och första inflyttning bedöms till år 2022. Området kommer att byggas ut etappvis.”

Hela dokumentet: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1937658

Nya Björnbodaskolan

“Sveriges största skolkomplex i Stockholms yttersta stadsdel?

Skoltomten förväntas inrymma inte mindre än 1500 elever och en personalstyrka på uppemot 200 personer. Dvs ett jättekomplex i volym och höjd. Dessutom ska på skoltomten inrymmas en fullskalig idrottshall

Frågan reser sig på vilka tankar detta är baserat? Vilka erfarenheter är de baserade på? Hur ska det helt enkelt fungera rent praktiskt. 1500 elever i skola och förskola på en enda skoltomt i Stockholms yttersta stadsdel?”

Läs mer här

Inbjudan till paneldebatt 30/5Kälvesta och Vinsta i fokus – helhetssyn eller panikplanering?
Datum: Onsdagen den 30 maj kl 18.30-21.00
Frågor och tankar kring Kälvesta och Vinsta som en del av ett snabbt växande Stockholm.
Vilken syn har våra företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms stadshus?

Debattpunkter:
 1. Det planerade uppförandet av flervåningshus i bostadsområdet.
 2. Björnbodaskolan, hur kan den bli en av Sveriges största grundskolor?
 3. Möjligheter och visioner med Vinstaområdet efter industriepoken och nya E4:an.
Paneldeltagare:
Jan Valeskog (S), Ordf i Stadsbyggnadsnämnden
Bo Arkelsten (M), v. ordf stadsdelsnämnden Hby-Vby
Cecilia Obermüller (MP), Ledamot Kommunfullmäktige,Stadsbyggnadsnämnden
Björn Ljung (L)Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
Amanda Elfström (V) Ledamot Stadsdelnämnden H/V-by (V)
Fredrik Lindstål (C), 3e namn på Kommunlistan Sthlm (C)
Michaela Hollis (KD)  Tidigare reps. i Expl.nämnden nu äldrenämnd
Malin Ericsson (Fi) , Ledamot Kommunfullmäktige
Martin Westmont (SD)  Ledamot Kommunfullmäktige
Ingen föranmälan krävs – välkommen!

Översiktsplan Kälvesta/Vinsta

Stockholms Stads dokument “Översiktsplan för Stockholms Stad” visar tydligt att man vill se liknande nybyggnation på fler gator i området:

“Kälvesta är ett utpräglat småhusområde, till större delen byggt under 1960- och 70-talen. Vinsta bebyggdes med radhus, kedjehus och villorunder 1970- och 80-talen.

I Vinsta företagsområde vid Johannelunds tunnelbanestation finns sedan 1960-talet småskalig industri, verkstäder och kontor. Kälvesta har vissa möjligheter till stadsutveckling, främst genom komplettering i befintlig gatustruktur. En ny lokal knutpunkt med lokal service kan utvecklas i korsningen Bergslagsvägen/Sörgårdsvägen. Möjligheterna att förtäta med bostadsbebyggelse längs Björnmossevägen och Blomsterkungsvägen ska studeras.

Vinsta verksamhetsområde kan dra fördel av den pågående utbyggnaden av Förbifart Stockholm och den befintliga tunnelbanestationen. Det innebär att Vinsta har mycket stor potential att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Johannelunds tunnelbanestation har stor potential att utvecklas till ett lokalt stadsdelscentrum. Kopplingarna till Johannelundstoppen och Nälstastråket samt nya parker i Vinsta verksamhetsområde är betydelsefulla för god tillgång till park- och grönområden.

Kopplingen till Vällingby liksom till Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas. Sörgårdsvägen kan på längre sikt kompletteras till en stadsgata kantad med ny blandad bebyggelse. Delar av Bergslagsvägen kan på sikt utvecklas som ett urbant stråk med ny bostadsbebyggelse och Skattegårdsvägen som en stadsgata av lokal karaktär.”

Översiktsplan för Stockholms Stad [PDF 24Mb] (se sidor 122/124)