Om Kälvesta

Kälvesta är en stadsdel och ett radhus- och villaområde i nordvästra delen av Hässelby-Vällingby stadsdelsområde i Västerort inom Stockholms kommun. Kälvesta har 4 494 invånare (2009) och gränsar till Vinsta i sydväst, Hässelby Villastad i väster, Solhem i sydost, Lunda i nordost samt Skälby i Järfälla kommun i norr.

Källa: Google Maps

Kälvesta gamla by i Spånga socken har anor från medeltiden och delades under 1700-talet upp på flera olika gårdar. På 1930- och 1940-talet avstyckades marken till handelsträdgårdar, småbruk och villor. Några av dessa villor finns fortfarande kvar. Stockholms stad inkorporerade 1949 större delen av Spånga med Stockholm då följde även Kälvesta med. Kälvesta fick officiellt sitt namn efter byn och, med tiden, gården Kälvesta 1953. Ändelsen -sta betyder plats och början av ordet är ursprungligen ett manligt namn.

Kälvesta omfattas inte av någon generalplan utan området har planlagts successivt mellan åren 1963 och 1974. Projekteringen skedde i samråd med arkitektkontoret Höjer & Ljungqvist, som planerade för radhus och kedjehus.

Kälvesta räknas till en av de sista stora och enhetliga småhusstadsdelarna sedan 1930-talet

Kälvesta kan kallas ett “horisontellt” miljonprogramsområde med cirka 2000 enfamiljsbostäder. De första husen började byggas 1966 och byggenskapen pågick till mitten av 1970-talet. Längs med Sörgårdsvägen bor drygt 4 500 människor i radhus, kedjehus, atriumhus och fristående villor. Flertalet i form av radhus om 4 rum och kök. Kälvesta räknas till en av de sista stora och enhetliga småhusstadsdelarna sedan 1930-talet. Stadsdelen omges i öster av Bergslagsvägen och Solhem.

Källa: Wikipedia

Det som karaktäriserar Kälvesta är att man planerat området efter terrängen när man placerat husen. Kälvesta planerades och uppfördes till en renodlad småhusstadsdel utan de arbetsplatser, butiker och kollektiva transportmedel som var brukligt exempelvis Vällingby och Spånga. Man ansåg att både Vällingby och Spånga låg tillräckligt nära för att tillhandahålla kommersiell service.
Det gjorde dock också att befolkningen i Kälvesta var beroende av bilen och så är det i hög grad än idag, speciellt med etableringen av närliggande handelsplatser såsom Barkarby och Bromma Blocks.

De flesta hus är med fasader av tegel, kalksandssten, puts och trä med platt tak eller pulpettak. Stadsdelen har trotts sin täta bebyggelse mycket grönområden kvar, varje byggnad har en egen trädgård och mellan kvarteren löper smala grönstråk. De olika byggnadsgrupperna uppvisar en stor enhetlighet, vilket gör dem extra känsliga för förändringar.

Bebyggelsen har formgivits och tagits fram av Höjer & Ljungquist, Lennart Billgren, Matell & Nordström, Arne Eriksson, Ingmar Häusler och Bertil Karlén.

Kälvestas kulturhistoriska klassificering

Under 2009 talet gjorde Stadsmuseet en inventering och klassade många av Kälvestas områden som kulturhistoriskt område i ytterstaden i olika kategorier som går att läsa om på Stadsmuseets hemsida:

Kulturhistorisk klassificering av Kälvesta

Stockholms stads faktablad med Statistik och demografisk information:

Områdesfakta Stadsdel Kälvesta