Kritiken

1. Trafiksepareringen

Antalet bilar och trafiktempo har inte minskat genom åren, utan snarare blivit mer intensivt sedan området planlades på 1970-talet. Därmed är frågan om trafikseparering inte mindre relevant idag än då.
De boende i stadsdelen värnar just om trafiksepareringen som princip. Det är ett signum och en av stadsdelens styrkor, miljömässigt och trafik-säkerhetsmässigt, inte minst en viktig faktor för barnen.

2. Nya upplåtelseformer

Kälvesta består idag i huvudsak av radhus och villor. I Vinsta finns varierande bebyggelse och upplåtelseformer. ”Att tillföra nya hyres- och bostadsarter är positivt för att uppnå en större variation av upplåtelseformer som breddar bostadsutbudet vilket kan bidra till större social integration.”
Ullvidevägen i Vinsta är ett exempel från 1980-talet på flerfamiljshus i området uppbyggd efter just principer om blandad bebyggelse. Men här planerades området så från början. Att däremot i efterhand klämma in hyreshus i befintliga områden leder inte med automatik till social integrering.

3. Framkomligheten

Syftet med exploateringen anges vara ”att möjliggöra 350-400 bostäder utmed Björnmossevägen och att utveckla befintliga gröna samband i området. Planen innebär att befintlig gata byggs om och utvecklas med god framkomlighet för gång- cykel och motortrafik”.
Med ett tillskott av 1 000 – 1 400 boende på genom lägenheter placerade på en av de tre huvudgatorna i området, Björnmossevägen, kommer trafiksituationen att förändras i hög grad.
I samband med nybyggnationen planeras för parkeringsplatser i garage men då endast med 0,6 bilar per hushåll, trots att det genomsnittliga bilinnehavet i kälvesta idag är över 1,2 bilar per hushåll.
Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till en avsevärt försämrad trafikmiljö och framkomlighet inte minst genom alla parkerade bilar. Barnen kommer att få väsentligt sämre förutsättningar att röra sig fritt i området. Framkomligheten för kollektivtrafiken försämras.

4. Tryggheten

Att ” En ny bebyggelse längs Björnmossevägen i kombination med ökad tillgänglighet och alternativa rörelsemönster i området bidrar positivt till den upplevda tryggheten och människors resande.”
Ljusförhållandena för den befintliga bebyggelsen i området kan komma att påverkas, anger promemorian. ”I en växande stad behöver denna typ av förändringar på omgivningen normalt accepteras”, framhålls det.
Startpromemorians skrivningar om trygghet riktar in sig på fel del av området, men man behöver inte sträcka sig särskilt långt.
Det vore önskvärt att på ett mer sakligt grundat sätt redovisa vad som skapar otrygghet i närområdet återigen baserat på det faktiska förhållandena. Då skulle det inte handla om Björnmossevägen utan snarare om områden i närområdet ex det som kallas Gula Kvarteret.

 Länk till namninsamling – Stoppa Urbaniseringen av Kälvesta