Om sidan

Vi som är med i det här nätverket värnar om en fortsatt konsekvent trafikseparering i vår stadsdel. Promenadstråk och cykelbanor bör inte exploateras för att bygga bostadshus på. Vi ser det som en stor tillgång att det vid sidan av huvudgatorna för fordonstrafik parallellt även finns separata promenad- och cykelstråk samt därtill bullerzoner till angränsande bostadskvarter. Vi vill inte ha trottoarer med sträckstensparkerade bilar efter gatorna.

Vi värnar om att bebyggelsen i området även i framtiden ska vara väl inordnad i landskapet. Det måste undvikas att det placeras ut massiva bostadsfastigheter som skär sönder hela landskapsbilden och döljer de bergknallar och moränbackar som sätter sin prägel på området. Beslutet om ”urbana stråk” in i befintlig bebyggelse ser vi som olämpligt.

Planläggningen av nya bostäder i vår stadsdel måste ske genom en helhetsbild av området, dvs en stadsplan inte genom ad-hoc beslut i detaljplan efter detaljplan. Tillkommande hyresbostäder och bostadsrätter bör i första hand planeras så nära Johannelunds tunnelbanestation som möjlig för att bättre ta tillvara befintlig infrastruktur och därmed minska trafikflöden och behov av parkeringsplatser. En sådan helhetssyn är också en förutsättning för att rätt kunna bedöma behovet av lokaler för skolor och förskolor. De områden i industriområdets utkanter som idag upplevs som ruggiga och hotfulla  av våra ungdomar bör med förtur omvandlas till trevliga bostadskvarter.

Vi vill få till stånd visioner och helhetslösningar avseende attraktiva boendemiljöer, rimliga trafikflöden, goda boendemiljöer och skolor av rimlig storlek.