Byggplanerna

Stadsbyggnadsnämden fattade den 14/12-2017 beslut om att Kälvesta behövde bebyggas med flerfamiljshus bestående mestadels av hyreshus samt ett par BR hus för att öka stadsdelens bebyggelse.

Sammanfattning av det förslag som Stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om:

Frågan har initierats av att den tidigare kraftledningen mellan Järfälla och Beckomberga tagits bort. Ett byggföretag tog år 2014 notis om detta och föreslog att i fd. kraftledningsreservatet få bygga ett mindre antal radhus. Den då nytillträdda majoriteten i stadshuset avslog förslaget och uppdrog i stället förvaltningen att omvandla planområdet till flerfamiljshus.

”Förslaget innebär ny bebyggelse i form av flerbostadshus av lamelltyp och radhus på Björnmossevägens västra sida och på en oexploaterad grönyta vid gränsen till Järfälla. Sammantaget möjliggörs ca 400 nya bostäder varav ett trettital radhus och 220 hyresrätter inom projektet Stockholmshus och resterande bostadsrätter.”

”Radhus placeras i den norra delen av planområdet mot gränsen till Järfälla och blir en naturlig fortsättning på rådande villabebyggelse. Våningsantalet för flerbostadshusen föreslås variera mellan fyra till fem våningar. Fyra våningar anses vara lämpligt för att skapa ett bra möte till befintlig bebyggelse. Fler våningar kan prövas där höjdförhållandena på platsen medger detta.”

” Projektet förutsätter investeringar, där flytten av Björnmossevägen samt en förbättrad gatusektion är de enskilt största. Vinsten är en omvandling från dagens trafikseparerade gaturum till en gata med vistelsevärden och mänsklig närvaro som samtidigt bejakar områdets gröna karaktär och erbjuder alternativa rörelsemönster. Förslaget är en del i stadens ambition att utveckla urbana stråk.”

” Vid närliggande Björnbodaskolan pågår ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en f-9 skola med plats för 1200 elever. En förskola med sex till åtta avdelningar ingår i planen.”

Parkering tänker man sig lösa genom underjordiska garage där det är möjligt men också med gatuparkering. Man planerar för 0.6 bilar/hushåll.

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på cirka 220 hyresrätter längst med Björnmossevägen. Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen, vilket man också annonserat ut som kommande på sin hemsida (https://www.svenskabostader.se/omraden/vasterort/vinsta/kalvesta/). Markanvisning innebär att Svenska Bostäder kan gå vidare med planeringen som ska leda ut i en detaljplan för beslut.

Svenska bostäder skriver på sin hemsida att :
”Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas med det så arbetar bostadsbolagen och stadens förvaltningar gemensamt med hela processen från start till mål: allt från markanvisning, till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation”

Länk till Startpromemorian [PDF 3,08mb]