Dokument

Dokument och Handlingar rörande byggplanerna

Exploateringskontorets Markanvisning [PDF 1,08 Mb]

Länk till Startpromemorian [PDF 3,08 Mb]

Protokollsutdrag Stadsbyggnadsnämnen 14.12.17 [PDF 2,43 Mb]

Översiktsplan för Stockholms Stad [PDF 24Mb] (se sidor 122/124)

Remissvar Kulturförvaltningen Stadsmuseiavd avs Kälvesta 3.1 [PDF 735 Kb]

Webblänkar

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/oro-bland-grannar-kring-planerade-jatteskolan/repreE!ASGzhB6plQgino6QXPqdxQ/

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kalvestabor-samlar-politiker-till-mote-om-byggplaner/reprec!34QX7xTcUiBOI0DL1Yas1w/

Bygg- och Plantjänsten där dokument under ärendets gång kommer lagras elektroniskt , Diarenummer; 2017-09225:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/Aktuellt-arende/?JournalNumber=2017-09225&DataSource=1&SortBy=&SortDirection=1

Bygg- och Plantjänsten för handlingar rörande nya Björnbodaskolan:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/Aktuellt-arende/?JournalNumber=2016-19492&DataSource=1&SortBy=&SortDirection=1

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-planeras-350-lagenheter-i-kalvesta/repqkA!Q71cp9e0fAfvboNSSbDPMw/

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kalvestabor-protesterar-mot-planerade-flerbostadshus/repqlf!TvrQFdfel9LePOQXXyZyQ/

http://vaxer.stockholm.se/projekt/flerbostadshus-och-radhus-langs-bjornmossevagen/

https://www.svenskabostader.se/omraden/vasterort/vinsta/kalvesta/

Kälvestabor i upprop mot byggplaner