Stadsbyggnadsnämndens ärende 2020-03-19, § 017. Björnmossevägen

Kommentarer till Stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse för projekt Björnmossevägen, del av Kälvesta 1:3 i stadsdelen Kälvesta (385 bostäder).

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret (SBK) föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner SBK:s redovisning av samråd samt ger SBK i uppdrag att upprätta slutligt planförslag att ställas ut.

SBK redovisar en ambition att bearbeta det tidigare förslaget med avseende på ”bland annat byggnadstypologier, byggnadshöjd och relationen till befintlig villabebyggelse, omplacering av bebyggelse inom planområdet samt dagvatten och skyfallshantering.”

Nätverkets kommentar till samrådsredogörelsen

Av SBK:s samrådsredogörelse framgår att de förändringar som nu ställs i utsikt endast innebär marginella justeringar, av tidigare förslag, t ex en möjlig minskning av våningshöjden på husen från sex till fem våningar. I princip bygger föreliggande förslag från SBK på samma planer som ifrågasatts och mött stark kritik av en övervägande majoritet yttranden av de 374 som inkommit vad gäller:

  • Byggnadernas höjd och skala,
  • Att den rådande trafiksepareringen slopas till förmån för stadsgator med flyttningen av Björnmossevägen vilket bland annat innebär att återstående flikar av gammelskog avverkas.
  • Det innebär också att medborgarförslaget undertecknat av 1266 personer i en stadsdel med 4500 barn, vuxna och äldre till ingen del tillgodosetts.

Nätverkets kommentar till SBK:s avvägningar

I samrådsredogörelsen går SBK konsekvent emot samtliga de synpunkter som lämnats i samrådet av ”enskilda intressen”, dvs de boende och lokalt berörda i området. SBK försvarar sina ursprungliga förslag, punkt för punkt. De boendes synpunkter vägs mot SBK:s redan tidigare gjorda förslag ”samhällsnyttan, finner SBK vid sin prövning att kontorets egna synpunkter, konsekvent och undantagslöst väger tyngre än synpunkter framförda av de boende och lokalt berörda.

Inte i någon av de i samrådet lämnade hundratals synpunkterna – vilka redovisas ämnesvis – anser SBK:s att de boendes synpunkter i något avseende väger tyngre än kontorets egna förslag.

Av samtliga synpunkter som lämnats i samrådet redovisar SBK enbart viss förståelse för ett fåtal av de som lämnats av andra kommunala förvaltningar och kommunala bolag där man visar en mer öppen attityd finner att en eller annan synpunkt kan vara värda att ta till vara.

Nätverkets förslag till förtydligat uppdrag från stadsbyggnadsnämnden till SBK.

För att i stället ta större hänsyn till den överväldigande majoriteten av reaktioner som förslaget mött och för att tillgodose de intentioner som flera av stadsbyggnadsnämndens ledamöter gett uttryck för – innebärande en ny inriktning av planprocessen i det aktuella planärendet – föreslår vi nu att SBK ges ett förtydligat planuppdrag av stadsbyggnadsnämnden i att värna stadsdelens inneboende kvaliteter på ett annat sätt än i föreliggande förslag, vilket innebär följande tillägg:

  • Att ny bebyggelse i första hand prövas i den f.d. kraftledningsgatan och avser hus om max 2 – 3 våningar.
  • Att Björnmossevägen behålls i sitt nuvarande läge.
  • Att trafiksepareringen behålls, innebärande som nu separata gångvägar på ömse sidor av Björnmossevägen.
  • Att en samplanering sker med exploateringsarbetet för Vinsta före detta industriområde, så att eftersträvade fysiska samband uppnås, vad gäller exempelvis grönstråk, parkmark, gång- och cykelvägar samt en gemensam skolenhetsplanering för området i sin helhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *