Skönhetsrådets yttrande över planen för Kälvesta 1:3, 2017-09225

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut

Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.

Ärendet

Föreliggande förslag syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus utmed Björnmossevägen i Kälvesta. En tidigare kraftledning som tunnelförlagts har frigjort ytor som nu prövas för bostadsbebyggelse i enlighet med gällande översiktsplan. Bebyggelsen ska bidra till en aktiv gatumiljö och stärka Björnmossevägen som huvudstråk i området. En flytt av Björnmossevägen österut möjliggör för 357 bostäder i flerfamiljshus på vägens västra sida, där våningsantalet varierar mellan fyra till sex våningar. I norr planeras för ett radhusområde om ca 28 radhus. På den östra sidan av vägen möjliggörs ett parkstråk som anknyter till områdets övergripande grönstruktur. Större delen av parkeringsbehovet för flerbostadshusen tillgodoses genom garage.

Skönhetsrådet finner att planförslaget för Kälvesta är ett intressant exempel på ambitionen att (i linje med översiktsplanen) skapa en mer sammanhängande stad, men anser att förslaget måste bearbetas för att nå sin fulla potential. Under rådets sammanträde diskuterades tre övergripande huvudpunkter: bebyggelsens volym och skala, rumsligheten i den nya årsringen samt kopplingen till intilliggande områden. När flerbostadsbebyggelse adderas i anslutning till ett befintligt småhusområde är samspelet mellan skalor en avgörande faktor för att skapa en trivsam miljö. Skönhetsrådet anser att fyra våningar är fullt möjligt, men att husen om sex våningar i förslagets södra del blir alltför massiva och kommer att påverka stadsmiljön negativt. Att man dessutom frångår den tidigare principen om obebyggda dalgångar gör det än mer angeläget att inte skapa för stora kontraster mellan befintlig och tillkommande bebyggelse vad gäller husens höjd. Tillförsel av nya bostadstyper finner rådet positivt då dessa skapar förutsättningar för ökad social blandning. Den nya årsring som genereras genom förslaget riskerar däremot att bli otydlig och svår att definiera. Därför krävs enligt rådets mening en omarbetning av bebyggelsens disposition. Istället för en utdragen och ensidig bebyggelsefront på den ena sidan med ett smalt parkstråk på den andra, skulle husen kunna grupperas till båda sidor av Björnmossevägen. Då uppstår ett tydligare stadsrum och ett större och mera samlat parkrum istället för ett smalt stråk. Vad gäller den nya områdesparken anser rådet det synnerligen viktigt att den blir tillräckligt stor, men också synlig och lättillgänglig. I nuvarande planförslag riskerar parken vid ängen att ligga dold och privatiserad bakom radhusen. Ytan måste också disponeras så att de högsta naturvärdena inte spolieras. Skönhetsrådet finner de öst- västliga kopplingarna goda men anser att även Björnmossevägens södra del borde inkluderas i förslaget liksom fastigheten med en livsmedelsbutik. Förslaget bör ligga till grund för en ny struktur som också kan sträckas ut till Skattegårdsvägen i söder och Järfälla i norr.

[PDF] Kälvesta 13, förslag till detaljplan för ny bebyggelse utmed Björnmossevägen, 2017-09225(132623)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *