Skicka in dina synpunkter på planbeskrivningen!

Vill Du att ditt Kälvesta förvandlas till ett område med stadsgator utefter 4-, 5-, 6- och 7-våningshus? Om inte måste du agera nu…

Om inte behöver du agera nu…

Staden ser våra trafikseparerade gator som en resurs att bygga flerfamiljshus på. Det gäller enligt översiktsplanen Sörgårdsvägen, Björnmossevägen och Skattegårdsvägen. 
I dagarna har Stadsbyggnadskontoret presenterat sin detaljplan för Björnmossevägen. 

Nu tar samrådet vid.
Det blir högt. Vid Coop fram till villorna vid Björnflokevägen blir det 6-7 våningshus, alltså högre än småhusfastigheterna på kullen vid Björnmossevägen. Därefter fem- och fyra-våningshus.
Det blir smalt. Det ”grönstråk” som ska behållas för rekreation, vilda djur och naturändamål blir på sina ställen endast tio meter brett, dvs. som en länsväg och max 50 meter.
Det blir kalt. Stråken av äldre skogsmarksvegetation med gran, björk och tall kommer att helt avverkas. Trots klimatfrågan! Planerarna hoppas på att något av växt- och djurliv ska återvända när det planterats gräs, buskar och prydnadsträd ovanpå parkeringsgaragen.
Det blir trångt. Fotgängare hänvisas till en 2,5 meter bred trottoar invid vägen där 5 000 fordon passerar per dygn. Gångväg och trafiksepareringen slopas. Det kan vara bra med fotgängare inpå fordonstrafiken, står det i planen, då kanske bilisterna dämpar farten.

Vad händer nu?

Samrådsprocessen är en del i stadsbyggnadskontorets arbete som ligger till grund för ett politiskt genomförandebeslut i slutet av 2019. Många kritiska synpunkter kommer att försvaga planen att urbanisera av Kälvesta. Om kritiken blir omfattande ger det Nätverket en större tyngd vid fortsatta diskussioner med politikerna om framtiden i vår stadsdel.

Samlad Information Planärende Björnmossevägen:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2017-09225&fbclid=IwAR0syKh8IJcyC7O56yeoOPzNFUIpBzDGgEPS3Vz8RrzM8458YlsQYZxjikY

Samlad Information Planärende Skolan:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-19492&fbclid=IwAR0m1sZpij_bjmI0NCfSy3z4_SWn3Qw_IprNV5tkyhdvzdRA04aGNyaQCY0

Synpunkter som framkom i medborgarförslaget år 2018.

Medborgarförslaget, riktat till stadens politiker undertecknades av 1243 personer. 
Några av alla de synpunkter som lämnades:
• Bristfälligt beslutsunderlag som leder till dåliga bostadsmiljöer, osäker trafik-
 miljö, bristande framkomlighet. Återanvänd outnyttjad industrimark i stället.”
• ”Kälvesta är ett fint exempel på skyddsvärd områdesplanering, bland de bästa 
 från miljonprogrammets tid.”
• ”Bevara det enda grönområde som finns i Kälvesta – kring Björnmossevägen”
• ”Höghusen delar upp Kälvesta i två halvor. Passar inte alls in i skala”
• ”Var ska barnen i de nya husen leka? På trottaren?”
• ”Förslaget att exploatera Björnmossevägen är baserat på ett väldigt dåligt underlag.”
• ”Hårdexploatering så långt från tunnelbana, pendeltåg, handel som man kan 
 komma – hur tänker man egentligen?”
• ”Bygg vid industrikvarteren i stället så man törs passera där kvällstid.”
• ”Ta inte bort gångstråken invid huvudgatorna för att bygga höghus där.

Nu är det din tur!

Formulera dina egna synpunkter. Ska vi ha en chans att få behålla Kälvesta med sin nuvarande karaktär med låg bebyggelse, gröna stråk och trafikseparerade gator måste ett stort antal medborgare engagera sig genom att lämna sina synpunkter till Stadsbyggnads-kontoret innan samrådsperioden tar slut, enligt datumet ovan.

Lämna dina synpunkter:

Maila till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Eller med brev till: Stadsbyggnadskontoret, box 8314, 104 20 Stockholm.
Snarast, men allra senast den 26 februari.
OBS! Viktigt:
Ange diarienummer 2017-09225 för Björmossevägen.
Ange diarienummer 2016-19492 för Björnbodaskolan.

 

Vill du göra mer? Kontakta gärna någon av de politiker i Stockholms stadshus som du fortfarande har förtroende för.

One thought on “Skicka in dina synpunkter på planbeskrivningen!

  1. Hej.
    Då jag inte tillhör de “närmast sörjande” har det ingen effekt om jag framför mina iakttagelser till Stadsbyggnadskontoret men jag noterar att ni i era klagomål inte tydligt nog har påpekat det faktum att hela området är k-märkt just på grund av bebyggelsens mycket tidsspecifika karaktär. Ett kulturhistorisk minnesmärke som nu kommer att totalförstöras av förändringarna i den nya detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret är väl medveten om kulturvärdet men anser att det kan åsidosättas. Jag föreslår att ni skickar ett överklagande på helheten till Länsstyrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *