“Nätverket hållbar utveckling av Kälvesta och Vinsta” begär att projekteringen stoppas

Tillträdande stadsbyggnadsborgarrådet
Joakim Larsson
Stadshuset, Stockholm

Begäran om ny inriktning avseende planarbetet för Björnmossevägen, Kälvesta.

Stadens beslut att bygga 350-400 flerfamiljsbostäder i Kälvesta på en av huvudgatorna, Björnmossevägen, har mötts av starka invändningar från berörda. Mer än 1 200 personer har skrivit under ett upprop med protester mot planerna för stadsdelen.

Underlaget för exploateringsbeslutet har utformas utan respekt för de bärande principer som stadsdelen är planlagd utifrån. Det rör sig i stället om en ren skrivbordsprodukt vilket innebär en radikal och okänslig omgestaltning av stadsdelens karaktär, där det på en begränsad yta gällt att få in så många lägenheter som möjligt.

Den hittills genomförda planeringen har heller inte präglats av någon helhetssyn över hur stadsdelarna Kälvesta och Vinsta bäst kan utvecklas. Följden blir att man bortsett från att det i närområdet finns goda förutsättningar att skapa en god, tät bostadsbebyggelse i direkt eller nära anslutning till tunnelbanan. Att börja med att hårt exploatera den del av staden som ligger allra längst ut från all spårbunden trafik och huvudvägnät utan en helhetsbild är oförenigt med principer för god stadsbyggnad.

I de kommentarer som lämnats i uppropet mot exploateringsplanerna återkommer krav på:
– en tillkommande bebyggelse som är mindre massiv, mindre avskärmande samt i samklang med 
 hittillsvarande bebyggelse.
– en bibehållen trafikseparering mellan fordonstrafik och fotgängare. Planerna på stadsgator 
 där fotgängare – t. ex barnen på väg till skolan – skulle hänvisas till trottoarer invid tätt trafikerade 
 gator ses som en avsevärd försämring.
– att inte Björnmossevägen flyttas i sidled – vilket planerna nu innebär. Det leder ovillkorligen 
 leder till att de befintliga gröna fickorna av skogsmarksflora som omger vägpartiet stryker på 
 foten till förfång ur klimatsynpunkt, det drabbar växt- och djurlivet samt förstör rekreationsvärdet 
 för människor.
– att hänsyn nu måste tas till att en intensiv exploatering så pass långt från spårbunden leder till 
 stora behov av ytor för biluppställning – erfarenhetsmässigt mer än det dubbla i förhållande till de 
 schablonvärden som tillämpas. Man behöver ta ett bättre ansvar för den trafikmiljö som uppstår.

Nätverket avser att inom kort återkomma med begäran om en uppvaktning vad gäller det genomförda uppropet och önskar spela en konstruktiv roll i den fortsatta processen avseende utvecklingen av Kälvesta och Vinsta. Detta så att inte kommunala hyreshus onödigtvis behöver pressas in på ett olämpligt sätt när det t.ex. finns uppenbart goda möjligheter att först utveckla ett nedgånget f.d. industriområde i närområdet, vilket är mer centralt beläget.

Nätverket hemställer att pågående planläggning pausas, och att en kursändring nu sker i riktning mot helhetssyn, förankring i rådande stadsplanering samt hållbar utveckling och miljötänkande. Den nu iscensatta planläggningen av Björnmossevägen behöver därmed avbrytas i avvaktan på nya riktlinjer utifrån de viljeinriktningar den tillträdande majoriteten gett uttryck för.

Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *