Partiundersökning

De folkvaldas vision?

Hur blir omvandlingen av Kälvesta – Vinsta efter valet den 9 september?

Kort efter valet den 9 september i år kommer det avgöras hur framtidens Kälvesta och Vinsta kommer att utformas. Nätverket har ställt frågor till de olika politiska partierna i Stadshuset hur de ställer sig till den fortsatta planeringen:

  • Fullföljs planerna på 350-400 nya bostäder på Björnmossevägen för omkring 1200 boende med byggstart 2019? I översiktsplanen redovisas en motsvarande exploatering av Sörgårdsvägen och Skattegårdsvägen.
  • Ska Björnbodaskolan bli en av Sveriges största grundskolor med hela 1 500 barn och elever i förskola och skola på en enda skoltomt?
  • I stadens underlag till beslutet om exploatering står att ”stadsdelen Kälvesta har ett behov av att bli mer levande” och en stadsdel med behov av ”mer stadsmässiga kvalitéer”. Vem instämmer i det?
  • Har det blivit omodernt med trafikseparerade trafikmiljöer? Behövs inga grönstråk längs våra huvudvägar? Är den gällande fysiska planeringen för Kälvesta och Vinsta att betrakta som otidsenlig mot bakgrund av beslut och planer som innebär att området omgestaltas med höghus på gångvägarna?

Se i sammanställningen nedan vad de olika partierna i Stadshuset svarat.

Grönt – Utgå från hur Kälvesta är planlagt idag.
Gult – Utred och se över det hela närmare.
Rött – Satsa redan nu på en omfattande exploatering och omvandling.

PartiundersökningLadda ned som PDF:
[partiundersokning.pdf]