Sammanfattning av Paneldebatten

 1. Kälvesta – exploatering för flerfamiljshus på Björnmossevägen och andra huvudgator.
 2. Björnbodaskolan– en skola som planeras för 1200 elever och 300 förskolebarn.
 3. Vinsta industriområde – visioner, möjligheter och behovet av en helhetssyn för hela Kälvesta-Vinsta vid exploateringar i området.

Felix Antman, Socialdemokraterna

 1. Socialdemokraterna är för flerbostadshus i Kälvesta. Det finns en påbörjat planprocess, som leder innebär byggnation av flerbostadshus och några radhus. I höst kommer ett samråd ske med möjlighet att lämna synpunkter på alla nivåer. Stockholmshusen kommer att ge lägre hyror.
 2. Positivt med stor skola i området. Den pedagogiska verksamheten påverkas inte av storleken på skolan.
 3. Det finns tomträtter i Vinsta som måste tas tillbaka innan planarbete påbörjas, där kommer det börjas byggas först efter år 2025. Har en pågående konversation med tomtägarna och tror att planarbete kan påbörjas i Vinsta redan år 2020.

Tack för mötet, tar med mycket anteckningar till lokala politiker och skolborgarrådet, kanske kan ett möte angående skolan ske innan valet.


Bo Arkelsten, Moderaterna

 1. Moderaterna tycker att nybebyggelse i området ska matcha befintlig bebyggelse och vi tycker inte att det ska byggas så höga hus som nu beslutats. Det är nödvändigt att kollektivtrafiken förbättras.
 2. Håller med om att det låter som om Björnbodaskolan blir för stor.
 3. Vinsta; tillfälliga bygglov, förut reserverad för tung industri (j-stämpel) som nu hävts, det finns därför nu möjligheter och intresse att utveckla det området. Alla partier har varit överens om att Vinsta industriområde ska utvecklas och vi ligger i startgroparna.

Vi saknar att vi inte fått detta exploateringsärende på remiss i stadsdelsnämnden, känns märkligt att få del av handlingarna från en boende i området och inte den politiska vägen. Bor själv i området och känner mig väldigt engagerad i detta.


Cecilia Obemuller, Miljöpartiet

 1. Utmärkt att ni engagerat er tidigt i processen. Det finns ett behov för hyresrätter i staden och tanken är att det skulle byggas sådana i Kälvesta. Har själv varit och tittat på området och är tveksam till de rådande byggplanerna. Notera dock samtidigt att begreppet/alternativet ”stadsradhus” idag är inte rör sig om tvåvåningshus, de är ofta högre. Kollektivtrafiken måste förbättras. Bromma flygplats, där borde vi bygga! Parker måste planeras i områden som bebyggs. Kan man kanske bygga flervåningshus på ängen?
 2. Självfallet ska inte skoltomten få överexploateras.
 3. Det är bra att ni har tittat på helheten vad gäller exploateringar i Kälvesta-Vinsta. Industriområdet kommer att utvecklas, det har dröjt pga av annan planering.

Imponerad av hur stort engagemanget är i ett så tidigt skede. Kommer prata med relevanta kollegor. Var aktiva. Fortsätt skicka in medborgarförslag.

Björn Ljung, Liberalerna

 1. Bygg efter de villkor och förutsättningar som gäller på platsen. Förordar i stället en exploatering av radhus/kedjehus. En varsam förtätning är det enda som kan fungera i Kälvesta. Utformningen ska i så stor utsträckning som möjligt i samråd och samklang med de boende i närområdet. Att Stockholmshus skulle billigare är bara en myt, det är lägre hyra i Stockholmshus bl.a. för att inga parkeringar planeras.
 2. Önskar inte jättestora skolor. Förslaget för skolan i Kälvesta innebär en väldigt stor skola. Det som nu planeras som byggrätt för skolan behöver dock inte i ett senare skede nödvändigtvis utnyttjas fullt ut vid byggets genomförande.
 3. Vinsta industriområde kan inte byggas på innan förbifarten är färdig. Problem med bygglov etc. Man måste satsa på småföretagen och arbetsplatser. I Vinsta finns alla möjligheter med en redan befintlig tunnelbanestation. Man skulle i Vinsta industriområde kunna lägga parkeringsytorna under marknivå.

Tar med mig att ingenting är klart. Varsam förtätning, mindre skola och utveckling av Vinsta industriområde. Kontakta gärna Liberalernas lokala politiker.

Amanda Elfström, Vänsterpartiet.

 1. Det är tidigt i processen, det finns tid att påverka. Ingenting är bestämt. Vänsterpartiet är stolta att bygga blandad bebyggelse, stolta över Stockholmshusen.
 2. Tror att det skulle vara lättare att rekrytera lärare om skolan blir så stor.
 3. Spännande att kunna bygga i Vinsta industriområde.

Känner mig tacksam att få delta i detta och kommer ta med mig frågorna till Vänsterpartiet, inget är ännu klart.

Fredrik Lindstål, Centerpartiet

 1. Man ska vara noga med att bygga rätt hus på rätt plats. Landstinget måste t ex stiga in kraftigt och kunna ge respons i kommunaltrafiken och aktivt förbättra den. Planeringen av bostäder och kollektivtrafik måste hänga ihop. Bostadskrisen är en färskvara. Området vi pratar om; det finns en efterfråga för olika slags bostäder. Kultur – där man ska bygga så måste kulturinslag planeras. Trygghetsaspekten; det finns ingen redovisning för hur belysning kommer se ut etc. i nuvarande byggplaner.
 2. Utgångspunkten är att nya skolor behövs. Det är enklare att bygga för stort än att inte ha tillräcklig plats för barnen. Tycker att ni har ställt väldigt relevanta frågor angående skolan och dess dimensionering och kommer ta med dem till mitt parti.
 3. Vinsta industriområde är ett drömprojekt, det är förfallet, kultur saknas, ser stora möjligheter. ”Döda ytor” – viktigt att invånarna ger förslag till vad som ska hända där.

Har lärt mig mycket ikväll och tycker att ni har lyft viktiga frågor, se till att hamna på remisslistorna. Skicka medborgarförslag, gärna era egna, många till antalet.

Michaeala Hollis, Kristdemokraterna

 1. Man måste ta hänsyn till de faktiska förutsättningarna i området vi talar om, är emot att bygga flerfamiljshus här i Kälvesta. Vad skulle en bebyggelse som den som nu planeras göra EMOT området; trafik, sämre miljö etc. Att man bygger flerfamiljshus betyder inte att alla kommer att ta bussen. Människor vill bo i mindre hus, så även mindre hus behöver byggas.
 2. Det går inte att jämföra Kälvesta med innerstadens i några fall stora skolor. Det skulle nog inte vara lättare att rekrytera bra lärare hitut eftersom det blir svårare med kommunikationerna till Kälvesta som ligger en bra bit från tunnelbanan. Personer som har valt att bosätta sig i Kälvesta har förmodligen valt att bo där bl a för att ens barn ska få gå i en mindre skola.
 3. Att bygga om Vinsta industriområde skulle kunna höja alla områden runt omkring.

Tack för ett bra underlag ikväll.

Malin Ericsson, Feministiskt Initiativ

 1. Är intresserade av förtätning, hyreshusen i Kälvesta skulle fungera, de skulle inte vara så höga som bilderna har visat. Skulle bli fler bussar, bättre kommunikationer. Vi måste bygga för framtiden, överallt där det finns möjlighet att byggas måste tittas på.
 2. Självklart viktigt att barn har tillräckligt med plats, vi får se vad förslaget blir.

Tar med Kälvestabornas engagemang, fortsätt att ge oss input.

Martin Westmont, Sverigedemokraterna

 1. Emot att bygga högt i kulturhistoriskt värdefulla områden. Stockholmshusen blir aldrig klara och vi får aldrig veta hyrorna och andra partier vill inte släppa uppgifter om dessa innan valet.
 2. Vi är positiva till att planera skolan i en mindre variant.
 3. Positiva till att göra om industriområdet till bostäder.

Tar med ert engagemang till Sverigedemokraterna.

3 thoughts on “Sammanfattning av Paneldebatten

 1. Ett stort tack till er som har engagerat er och fick till den här kvällen! Ni har redan nu gjort en enorm skillnad.

 2. Jag har tagit del av de tankar och synpunkter som inbjudande politiker lämnat som svar. Skönt att se att större delen av partierna vill verka för en mindre skola i Kälvesta.

  Jag tänker så här som erfaren och behörig pedagog/lärare med många års arbete med barn:

  För att skapa en väl fungerande skola där man har engagerade lärare, elever och föräldrar/vårdnadshavare; så behöver man anpassa skolan efter dess område.

  Viss form av exploatering i Kälvesta kan ju vara positivt och främja områdets utveckling. Men det bör inte ske på skolans och elevernas bekostnad.

  Det känns uppriktigt oroväckande när politiker uttalar sig om att
  -“Den pedagogiska verksamheten inte påverkas av skolans storlek”.
  Så jag vill bara förmedla mina tankar då jag trots allt verkar i en av Stockholms Stads pedagogiska verksamheter.

  Man önskar bygga en skola till ca 2400 föräldar/vårdnadshavare och deras 1200 barn. Elever som kommer gå F-9 i 4 parallella klasser. Det blir minst 40 klasser totalt. 1200 elever/40 klasser snittar på 30 elever per klass.

  Om skolan inte får möjlighet att fylla klasserna med alla dessa elever och deras elevpeng, så kommer skolan gå med förlust inom en snar framtid och kan påverkas av detta under en längre tid.
  Det kan innebära att man sparar in på antal lärare per klass el inte ha råd att ha legitimerade och behöriga lärare m.m.

  Som lärare/pedagog handlar det inte alltid om vart skolan ligger geografiskt för att man ska vilja söka anställning.

  Det som lockar är vilka förutsättningar man erbjuds att arbeta kring. För att säkerställa att man själv kommer må, verka- och orka som bäst inom sin profession.

  En stor del av en lärares arbete går ut på att bygga relationer med elever, föräldrar, kolleger och ledning.
  Dessa relationer mår som bäst av trygghet, delaktighet och “VIkänsla”.

  Ju färre personer vi alla har att förhålla sig till- desto bättre. Då hinner alla bli sedda, få höra sitt namn och veta att man inte bara är “en i mängden”.

  I ett mindre sammanhang med nära kontakt med ledningen får vi lärare ett större mandat att vara med och påverka vår arbetsplats så det gynnar eleverna.

  Det blir även snabbare beslutsvägar som gynnar dig som förälder/vårdnadshavare. Då din delaktighet i skolans arbete är av stor vikt.

  Det är när vi lärare har mindre elevgrupper och klasser som vi ges rätt förutsättningar för att se till ditt barns individuella behov.
  Då kan ditt barn få den arbetsro han el hon förtjänar för att utvecklas-, och få en större kunskapsinhämtning.

  Jag har rådfrågat mina kollegor om de skulle söka anställning på en skola för 1200 elever.
  I dagsläget skulle ingen komma på tanken. Inte för att vi är osäkra i vår profession el att vi inte gillar utmaningar.
  Vi vet av erfarenhet att det mindre formatet gynnar oss alla på många sätt.

  Jag hoppas verkligen att det beslut som fattas ang skolans storlek; är förankrat i lärares och pedagogers samlade erfarenheter, profession och arbetsmiljö.
  Det är ändå vi som har äran och ansvaret att ta hand om, och utbilda era barn.

  Vänligen Sara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *