Markanvisning

Exploateringsnämnden kommer på sitt sammanträde 2018-06-14 fatta beslut om markanvisning till ”BTH Projektutveckling 6 AB” för Bostadsrätter och radhus placerade på och vid Björnmossevägen.

“Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB”

“Ett förslag med flerfamiljshus för både hyresrätt och bostadsrätt samt ca 30 radhus togs sedan fram. Förslaget ledde till att AB Svenska Bostäder kunde anvisas mark för 220 lägenheter med hyresrätt i s.k. Stockholmshus. Veidekke Villatomter AB, som var föreslagen byggherre för ca 60 radhus år 2014, har dock valt att inte fortsätta bebyggelseplaneringen i området. Exploateringskontoret har därefter fört diskussioner med och jämfört tre byggbolag som sökt markanvisning inom området. Av dessa valdes Bolaget då de är beredda att bygga både radhus och flerbostadshus till ett markpris parterna kunnat komma överens om. Bolaget har inte tidigare fått någon markanvisning i Stockholms kommun”

“Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ytterligare cirka 18 månader. Mot bakgrund av detta planerar staden byggstart för ombyggnad av Björnmossevägen tidigast hösten 2019 och Bolaget och AB Svenska Bostäder sina
byggstarter till år 2020 och första inflyttning bedöms till år 2022. Området kommer att byggas ut etappvis.”

Hela dokumentet: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1937658

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *