Skrivelse av Jordväpplingens Samfällighet

Jordväpplingens samfällighetsförening (omfattande Blåarvsgränd och Renfanegränd) är först ute med synpunkter på planeringen av Björnmossevägen, I en skrivelse till Exploateringnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Föreningen kräver att en tillkommande bebyggelse inordnas så att den inte innebär ett slopande av trafiksepareringen och bebyggelse på gångvägen innebärande att fotgängare i området ska tvingas ut på trottoar invid bilstråket. Man påpekar att de rådande planerna innebär avverkning av skogspartierna på ömse sidor om Björnmossevägen och ödeläggelse av grönstråket vilket inte är godtagbart. Föreningen konstaterar också att de planerade hyreshusen med sin höjd och placering kommer att skapa barriärer och avskärmningar i en främmande skala för området och ställer krav på lägre bebyggelse. Vidare framhålls att stora parkeringsytor kommer att krävas utöver den byggnormen med tanke på läget långt ifrån spårbunden trafik.

Länk till skrivelsen i sin helhet:
Skrivelse till exploateringsnämnden och stadsbyggnadskontoret från Jordväpplingens samfällighet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *