Det aktuella läget i exploateringsärendet för Björnmossevägen, juni 2019.

Det aktuella läget i exploateringsärendet för Björnmossevägen, juni 2019.
Mer än 1 300 berörda skrev på medborgarförslaget med krav på att behålla karaktären av låg bebyggelse med trafikseparerade gator, en prioritering av att exploatera Vinsta industriområde och att kommunen planerar en långsiktig plan för Kälvesta och Vinsta i sin helhet. Namnlistorna har överlämnats till Stadshuset.

I samband med plansamrådet i januari-februari 2019 lämnades 380 skrivelser in till fastighetskontoret. Återkommande krav var kritik mot de föreslagna byggnadernas skala och volym och slopande av trafiksepareringen samt reaktioner mot den hårda framfarten utan tillräcklig hänsyn till natur och ekologi samt kommande problem med uppställda fordon och en dålig trafiksituation.

Ur remisserna vid samrådet:

Stockholm Vatten och Avlopp framhåller att flytt av VA – ledningar och tryckstegringsstation samt nytt fördröjningsmagasin, spillvattenpumpstation och tryckspillvattenledning kommer att medföra stora kostnader för staden. Att skyfallssäkra området kommer troligtvis att bli mycket kostsamt, framhåller man.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att enligt stadens principer för skyfallshantering bör bebyggelse undvikas i lågpunkter som riskerar att översvämmas, avrinningsstråk på markytan hållas öppna för att erbjuda säkra avrinningsvägar samt befintlig bebyggelse inte utsättas för ökad risk att översvämmas. Enligt stadens översiktsplan bör ytor som bedöms som nödvändiga för att klimatsäkra staden inte planläggas för andra ändamål.Nämnden anser att översvämningsriskerna i planområdet inte är tillräckligt studerade för att kunna säkerställa att intentionerna i stadens översiktsplan och skyfallsprinciper uppfylls samt att marken är lämplig för bostadsbebyggelse. 

Stadsmuseet påpekar att förslaget innebär en kraftig förändring av miljön. Man anser att bl. a. de boende bör avgöra om detta är av godo eller ej och påpekar möjligheterna till en mer varsam förändring.

Flera av de partier som styr staden har förordat en annan inriktning på projektet, men ännu har inga officiella beslut tagits i den riktningen i början av maj. Tjänstemännen arbetar vidare utifrån de ursprungliga riktlinjerna. Inga besked finns när ärendet ska upp till behandling inför granskningsfasen.

Nytt underlag till beslutsfattarna från Nätverket, maj 2019. Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, har efter samrådet och inför nästa steg i planarbetet utarbetat ett underlag till politikerna vilket lämnas över till olika partiföre-trädare i Stockholm.

Det har titeln ”Kälvesta, varsam vidareutveckling eller brutal omgestaltning”. Du kan ta del av dokumentet här: