Inbjudan till paneldebatt 30/5Kälvesta och Vinsta i fokus – helhetssyn eller panikplanering?
Datum: Onsdagen den 30 maj kl 18.30-21.00
Frågor och tankar kring Kälvesta och Vinsta som en del av ett snabbt växande Stockholm.
Vilken syn har våra företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms stadshus?

Debattpunkter:
  1. Det planerade uppförandet av flervåningshus i bostadsområdet.
  2. Björnbodaskolan, hur kan den bli en av Sveriges största grundskolor?
  3. Möjligheter och visioner med Vinstaområdet efter industriepoken och nya E4:an.
Paneldeltagare:
Jan Valeskog (S), Ordf i Stadsbyggnadsnämnden
Bo Arkelsten (M), v. ordf stadsdelsnämnden Hby-Vby
Cecilia Obermüller (MP), Ledamot Kommunfullmäktige,Stadsbyggnadsnämnden
Björn Ljung (L)Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
Amanda Elfström (V) Ledamot Stadsdelnämnden H/V-by (V)
Fredrik Lindstål (C), 3e namn på Kommunlistan Sthlm (C)
Michaela Hollis (KD)  Tidigare reps. i Expl.nämnden nu äldrenämnd
Malin Ericsson (Fi) , Ledamot Kommunfullmäktige
Martin Westmont (SD)  Ledamot Kommunfullmäktige
Ingen föranmälan krävs – välkommen!

Skrivelse av Jordväpplingens Samfällighet

Jordväpplingens samfällighetsförening (omfattande Blåarvsgränd och Renfanegränd) är först ute med synpunkter på planeringen av Björnmossevägen, I en skrivelse till Exploateringnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Föreningen kräver att en tillkommande bebyggelse inordnas så att den inte innebär ett slopande av trafiksepareringen och bebyggelse på gångvägen innebärande att fotgängare i området ska tvingas ut på trottoar invid bilstråket. Man påpekar att de rådande planerna innebär avverkning av skogspartierna på ömse sidor om Björnmossevägen och ödeläggelse av grönstråket vilket inte är godtagbart. Föreningen konstaterar också att de planerade hyreshusen med sin höjd och placering kommer att skapa barriärer och avskärmningar i en främmande skala för området och ställer krav på lägre bebyggelse. Vidare framhålls att stora parkeringsytor kommer att krävas utöver den byggnormen med tanke på läget långt ifrån spårbunden trafik.

Länk till skrivelsen i sin helhet:
Skrivelse till exploateringsnämnden och stadsbyggnadskontoret från Jordväpplingens samfällighet