Översiktsplan Kälvesta/Vinsta

Stockholms Stads dokument “Översiktsplan för Stockholms Stad” visar tydligt att man vill se liknande nybyggnation på fler gator i området:

“Kälvesta är ett utpräglat småhusområde, till större delen byggt under 1960- och 70-talen. Vinsta bebyggdes med radhus, kedjehus och villorunder 1970- och 80-talen.

I Vinsta företagsområde vid Johannelunds tunnelbanestation finns sedan 1960-talet småskalig industri, verkstäder och kontor. Kälvesta har vissa möjligheter till stadsutveckling, främst genom komplettering i befintlig gatustruktur. En ny lokal knutpunkt med lokal service kan utvecklas i korsningen Bergslagsvägen/Sörgårdsvägen. Möjligheterna att förtäta med bostadsbebyggelse längs Björnmossevägen och Blomsterkungsvägen ska studeras.

Vinsta verksamhetsområde kan dra fördel av den pågående utbyggnaden av Förbifart Stockholm och den befintliga tunnelbanestationen. Det innebär att Vinsta har mycket stor potential att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Johannelunds tunnelbanestation har stor potential att utvecklas till ett lokalt stadsdelscentrum. Kopplingarna till Johannelundstoppen och Nälstastråket samt nya parker i Vinsta verksamhetsområde är betydelsefulla för god tillgång till park- och grönområden.

Kopplingen till Vällingby liksom till Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas. Sörgårdsvägen kan på längre sikt kompletteras till en stadsgata kantad med ny blandad bebyggelse. Delar av Bergslagsvägen kan på sikt utvecklas som ett urbant stråk med ny bostadsbebyggelse och Skattegårdsvägen som en stadsgata av lokal karaktär.”

Översiktsplan för Stockholms Stad [PDF 24Mb] (se sidor 122/124)

Välkommen till Kälvesta

Denna sida är skapad med anledning av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att bygga flerbostadshus i 4-6 våningar på områdets enda huvudgata. Följ länkarna ovan för att fördjupa dig i byggplanerna och de argument som lyfts fram mot projektet. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande med nyheter, dokument och viktiga datum.

Tillsammans kan vi, de boende i Kälvesta, göra vår röst hörd och få till stånd en realistisk och hållbar framtidsvision för vår stadsdel.