Inbjudan till paneldebatt 30/5Kälvesta och Vinsta i fokus – helhetssyn eller panikplanering?
Datum: Onsdagen den 30 maj kl 18.30-21.00
Frågor och tankar kring Kälvesta och Vinsta som en del av ett snabbt växande Stockholm.
Vilken syn har våra företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms stadshus?

Debattpunkter:
  1. Det planerade uppförandet av flervåningshus i bostadsområdet.
  2. Björnbodaskolan, hur kan den bli en av Sveriges största grundskolor?
  3. Möjligheter och visioner med Vinstaområdet efter industriepoken och nya E4:an.
Paneldeltagare:
Jan Valeskog (S), Ordf i Stadsbyggnadsnämnden
Bo Arkelsten (M), v. ordf stadsdelsnämnden Hby-Vby
Cecilia Obermüller (MP), Ledamot Kommunfullmäktige,Stadsbyggnadsnämnden
Björn Ljung (L)Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
Amanda Elfström (V) Ledamot Stadsdelnämnden H/V-by (V)
Fredrik Lindstål (C), 3e namn på Kommunlistan Sthlm (C)
Michaela Hollis (KD)  Tidigare reps. i Expl.nämnden nu äldrenämnd
Malin Ericsson (Fi) , Ledamot Kommunfullmäktige
Martin Westmont (SD)  Ledamot Kommunfullmäktige
Ingen föranmälan krävs – välkommen!

Skrivelse av Jordväpplingens Samfällighet

Jordväpplingens samfällighetsförening (omfattande Blåarvsgränd och Renfanegränd) är först ute med synpunkter på planeringen av Björnmossevägen, I en skrivelse till Exploateringnämnden och Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Föreningen kräver att en tillkommande bebyggelse inordnas så att den inte innebär ett slopande av trafiksepareringen och bebyggelse på gångvägen innebärande att fotgängare i området ska tvingas ut på trottoar invid bilstråket. Man påpekar att de rådande planerna innebär avverkning av skogspartierna på ömse sidor om Björnmossevägen och ödeläggelse av grönstråket vilket inte är godtagbart. Föreningen konstaterar också att de planerade hyreshusen med sin höjd och placering kommer att skapa barriärer och avskärmningar i en främmande skala för området och ställer krav på lägre bebyggelse. Vidare framhålls att stora parkeringsytor kommer att krävas utöver den byggnormen med tanke på läget långt ifrån spårbunden trafik.

Länk till skrivelsen i sin helhet:
Skrivelse till exploateringsnämnden och stadsbyggnadskontoret från Jordväpplingens samfällighet

Översiktsplan Kälvesta/Vinsta

Stockholms Stads dokument “Översiktsplan för Stockholms Stad” visar tydligt att man vill se liknande nybyggnation på fler gator i området:

“Kälvesta är ett utpräglat småhusområde, till större delen byggt under 1960- och 70-talen. Vinsta bebyggdes med radhus, kedjehus och villorunder 1970- och 80-talen.

I Vinsta företagsområde vid Johannelunds tunnelbanestation finns sedan 1960-talet småskalig industri, verkstäder och kontor. Kälvesta har vissa möjligheter till stadsutveckling, främst genom komplettering i befintlig gatustruktur. En ny lokal knutpunkt med lokal service kan utvecklas i korsningen Bergslagsvägen/Sörgårdsvägen. Möjligheterna att förtäta med bostadsbebyggelse längs Björnmossevägen och Blomsterkungsvägen ska studeras.

Vinsta verksamhetsområde kan dra fördel av den pågående utbyggnaden av Förbifart Stockholm och den befintliga tunnelbanestationen. Det innebär att Vinsta har mycket stor potential att utvecklas till en blandad stadsdel med verksamheter, bostäder och service. Johannelunds tunnelbanestation har stor potential att utvecklas till ett lokalt stadsdelscentrum. Kopplingarna till Johannelundstoppen och Nälstastråket samt nya parker i Vinsta verksamhetsområde är betydelsefulla för god tillgång till park- och grönområden.

Kopplingen till Vällingby liksom till Hässelby Gård är ett prioriterat strategiskt samband som behöver stärkas. Sörgårdsvägen kan på längre sikt kompletteras till en stadsgata kantad med ny blandad bebyggelse. Delar av Bergslagsvägen kan på sikt utvecklas som ett urbant stråk med ny bostadsbebyggelse och Skattegårdsvägen som en stadsgata av lokal karaktär.”

Översiktsplan för Stockholms Stad [PDF 24Mb] (se sidor 122/124)

Välkommen till Kälvesta

Denna sida är skapad med anledning av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att bygga flerbostadshus i 4-6 våningar på områdets enda huvudgata. Följ länkarna ovan för att fördjupa dig i byggplanerna och de argument som lyfts fram mot projektet. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande med nyheter, dokument och viktiga datum.

Tillsammans kan vi, de boende i Kälvesta, göra vår röst hörd och få till stånd en realistisk och hållbar framtidsvision för vår stadsdel.