Stadsbyggnadsnämndens ärende 2020-03-19, § 017. Björnmossevägen

Kommentarer till Stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse för projekt Björnmossevägen, del av Kälvesta 1:3 i stadsdelen Kälvesta (385 bostäder).

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret (SBK) föreslår att stadsbyggnadsnämnden godkänner SBK:s redovisning av samråd samt ger SBK i uppdrag att upprätta slutligt planförslag att ställas ut.

SBK redovisar en ambition att bearbeta det tidigare förslaget med avseende på ”bland annat byggnadstypologier, byggnadshöjd och relationen till befintlig villabebyggelse, omplacering av bebyggelse inom planområdet samt dagvatten och skyfallshantering.”

Nätverkets kommentar till samrådsredogörelsen

Av SBK:s samrådsredogörelse framgår att de förändringar som nu ställs i utsikt endast innebär marginella justeringar, av tidigare förslag, t ex en möjlig minskning av våningshöjden på husen från sex till fem våningar. I princip bygger föreliggande förslag från SBK på samma planer som ifrågasatts och mött stark kritik av en övervägande majoritet yttranden av de 374 som inkommit vad gäller:

 • Byggnadernas höjd och skala,
 • Att den rådande trafiksepareringen slopas till förmån för stadsgator med flyttningen av Björnmossevägen vilket bland annat innebär att återstående flikar av gammelskog avverkas.
 • Det innebär också att medborgarförslaget undertecknat av 1266 personer i en stadsdel med 4500 barn, vuxna och äldre till ingen del tillgodosetts.

Nätverkets kommentar till SBK:s avvägningar

I samrådsredogörelsen går SBK konsekvent emot samtliga de synpunkter som lämnats i samrådet av ”enskilda intressen”, dvs de boende och lokalt berörda i området. SBK försvarar sina ursprungliga förslag, punkt för punkt. De boendes synpunkter vägs mot SBK:s redan tidigare gjorda förslag ”samhällsnyttan, finner SBK vid sin prövning att kontorets egna synpunkter, konsekvent och undantagslöst väger tyngre än synpunkter framförda av de boende och lokalt berörda.

Inte i någon av de i samrådet lämnade hundratals synpunkterna – vilka redovisas ämnesvis – anser SBK:s att de boendes synpunkter i något avseende väger tyngre än kontorets egna förslag.

Av samtliga synpunkter som lämnats i samrådet redovisar SBK enbart viss förståelse för ett fåtal av de som lämnats av andra kommunala förvaltningar och kommunala bolag där man visar en mer öppen attityd finner att en eller annan synpunkt kan vara värda att ta till vara.

Nätverkets förslag till förtydligat uppdrag från stadsbyggnadsnämnden till SBK.

För att i stället ta större hänsyn till den överväldigande majoriteten av reaktioner som förslaget mött och för att tillgodose de intentioner som flera av stadsbyggnadsnämndens ledamöter gett uttryck för – innebärande en ny inriktning av planprocessen i det aktuella planärendet – föreslår vi nu att SBK ges ett förtydligat planuppdrag av stadsbyggnadsnämnden i att värna stadsdelens inneboende kvaliteter på ett annat sätt än i föreliggande förslag, vilket innebär följande tillägg:

 • Att ny bebyggelse i första hand prövas i den f.d. kraftledningsgatan och avser hus om max 2 – 3 våningar.
 • Att Björnmossevägen behålls i sitt nuvarande läge.
 • Att trafiksepareringen behålls, innebärande som nu separata gångvägar på ömse sidor av Björnmossevägen.
 • Att en samplanering sker med exploateringsarbetet för Vinsta före detta industriområde, så att eftersträvade fysiska samband uppnås, vad gäller exempelvis grönstråk, parkmark, gång- och cykelvägar samt en gemensam skolenhetsplanering för området i sin helhet.

Det aktuella läget i exploateringsärendet för Björnmossevägen, juni 2019.

Det aktuella läget i exploateringsärendet för Björnmossevägen, juni 2019.
Mer än 1 300 berörda skrev på medborgarförslaget med krav på att behålla karaktären av låg bebyggelse med trafikseparerade gator, en prioritering av att exploatera Vinsta industriområde och att kommunen planerar en långsiktig plan för Kälvesta och Vinsta i sin helhet. Namnlistorna har överlämnats till Stadshuset.

I samband med plansamrådet i januari-februari 2019 lämnades 380 skrivelser in till fastighetskontoret. Återkommande krav var kritik mot de föreslagna byggnadernas skala och volym och slopande av trafiksepareringen samt reaktioner mot den hårda framfarten utan tillräcklig hänsyn till natur och ekologi samt kommande problem med uppställda fordon och en dålig trafiksituation.

Ur remisserna vid samrådet:

Stockholm Vatten och Avlopp framhåller att flytt av VA – ledningar och tryckstegringsstation samt nytt fördröjningsmagasin, spillvattenpumpstation och tryckspillvattenledning kommer att medföra stora kostnader för staden. Att skyfallssäkra området kommer troligtvis att bli mycket kostsamt, framhåller man.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att enligt stadens principer för skyfallshantering bör bebyggelse undvikas i lågpunkter som riskerar att översvämmas, avrinningsstråk på markytan hållas öppna för att erbjuda säkra avrinningsvägar samt befintlig bebyggelse inte utsättas för ökad risk att översvämmas. Enligt stadens översiktsplan bör ytor som bedöms som nödvändiga för att klimatsäkra staden inte planläggas för andra ändamål.Nämnden anser att översvämningsriskerna i planområdet inte är tillräckligt studerade för att kunna säkerställa att intentionerna i stadens översiktsplan och skyfallsprinciper uppfylls samt att marken är lämplig för bostadsbebyggelse. 

Stadsmuseet påpekar att förslaget innebär en kraftig förändring av miljön. Man anser att bl. a. de boende bör avgöra om detta är av godo eller ej och påpekar möjligheterna till en mer varsam förändring.

Flera av de partier som styr staden har förordat en annan inriktning på projektet, men ännu har inga officiella beslut tagits i den riktningen i början av maj. Tjänstemännen arbetar vidare utifrån de ursprungliga riktlinjerna. Inga besked finns när ärendet ska upp till behandling inför granskningsfasen.

Nytt underlag till beslutsfattarna från Nätverket, maj 2019. Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, har efter samrådet och inför nästa steg i planarbetet utarbetat ett underlag till politikerna vilket lämnas över till olika partiföre-trädare i Stockholm.

Det har titeln ”Kälvesta, varsam vidareutveckling eller brutal omgestaltning”. Du kan ta del av dokumentet här:

Skönhetsrådets yttrande över planen för Kälvesta 1:3, 2017-09225

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut

Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan i föreliggande form.

Ärendet

Föreliggande förslag syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus utmed Björnmossevägen i Kälvesta. En tidigare kraftledning som tunnelförlagts har frigjort ytor som nu prövas för bostadsbebyggelse i enlighet med gällande översiktsplan. Bebyggelsen ska bidra till en aktiv gatumiljö och stärka Björnmossevägen som huvudstråk i området. En flytt av Björnmossevägen österut möjliggör för 357 bostäder i flerfamiljshus på vägens västra sida, där våningsantalet varierar mellan fyra till sex våningar. I norr planeras för ett radhusområde om ca 28 radhus. På den östra sidan av vägen möjliggörs ett parkstråk som anknyter till områdets övergripande grönstruktur. Större delen av parkeringsbehovet för flerbostadshusen tillgodoses genom garage.

Skönhetsrådet finner att planförslaget för Kälvesta är ett intressant exempel på ambitionen att (i linje med översiktsplanen) skapa en mer sammanhängande stad, men anser att förslaget måste bearbetas för att nå sin fulla potential. Under rådets sammanträde diskuterades tre övergripande huvudpunkter: bebyggelsens volym och skala, rumsligheten i den nya årsringen samt kopplingen till intilliggande områden. När flerbostadsbebyggelse adderas i anslutning till ett befintligt småhusområde är samspelet mellan skalor en avgörande faktor för att skapa en trivsam miljö. Skönhetsrådet anser att fyra våningar är fullt möjligt, men att husen om sex våningar i förslagets södra del blir alltför massiva och kommer att påverka stadsmiljön negativt. Att man dessutom frångår den tidigare principen om obebyggda dalgångar gör det än mer angeläget att inte skapa för stora kontraster mellan befintlig och tillkommande bebyggelse vad gäller husens höjd. Tillförsel av nya bostadstyper finner rådet positivt då dessa skapar förutsättningar för ökad social blandning. Den nya årsring som genereras genom förslaget riskerar däremot att bli otydlig och svår att definiera. Därför krävs enligt rådets mening en omarbetning av bebyggelsens disposition. Istället för en utdragen och ensidig bebyggelsefront på den ena sidan med ett smalt parkstråk på den andra, skulle husen kunna grupperas till båda sidor av Björnmossevägen. Då uppstår ett tydligare stadsrum och ett större och mera samlat parkrum istället för ett smalt stråk. Vad gäller den nya områdesparken anser rådet det synnerligen viktigt att den blir tillräckligt stor, men också synlig och lättillgänglig. I nuvarande planförslag riskerar parken vid ängen att ligga dold och privatiserad bakom radhusen. Ytan måste också disponeras så att de högsta naturvärdena inte spolieras. Skönhetsrådet finner de öst- västliga kopplingarna goda men anser att även Björnmossevägens södra del borde inkluderas i förslaget liksom fastigheten med en livsmedelsbutik. Förslaget bör ligga till grund för en ny struktur som också kan sträckas ut till Skattegårdsvägen i söder och Järfälla i norr.

[PDF] Kälvesta 13, förslag till detaljplan för ny bebyggelse utmed Björnmossevägen, 2017-09225(132623)

Skicka in dina synpunkter på planbeskrivningen!

Vill Du att ditt Kälvesta förvandlas till ett område med stadsgator utefter 4-, 5-, 6- och 7-våningshus? Om inte måste du agera nu…

Om inte behöver du agera nu…

Staden ser våra trafikseparerade gator som en resurs att bygga flerfamiljshus på. Det gäller enligt översiktsplanen Sörgårdsvägen, Björnmossevägen och Skattegårdsvägen. 
I dagarna har Stadsbyggnadskontoret presenterat sin detaljplan för Björnmossevägen. 

Nu tar samrådet vid.
Det blir högt. Vid Coop fram till villorna vid Björnflokevägen blir det 6-7 våningshus, alltså högre än småhusfastigheterna på kullen vid Björnmossevägen. Därefter fem- och fyra-våningshus.
Det blir smalt. Det ”grönstråk” som ska behållas för rekreation, vilda djur och naturändamål blir på sina ställen endast tio meter brett, dvs. som en länsväg och max 50 meter.
Det blir kalt. Stråken av äldre skogsmarksvegetation med gran, björk och tall kommer att helt avverkas. Trots klimatfrågan! Planerarna hoppas på att något av växt- och djurliv ska återvända när det planterats gräs, buskar och prydnadsträd ovanpå parkeringsgaragen.
Det blir trångt. Fotgängare hänvisas till en 2,5 meter bred trottoar invid vägen där 5 000 fordon passerar per dygn. Gångväg och trafiksepareringen slopas. Det kan vara bra med fotgängare inpå fordonstrafiken, står det i planen, då kanske bilisterna dämpar farten.

Vad händer nu?

Samrådsprocessen är en del i stadsbyggnadskontorets arbete som ligger till grund för ett politiskt genomförandebeslut i slutet av 2019. Många kritiska synpunkter kommer att försvaga planen att urbanisera av Kälvesta. Om kritiken blir omfattande ger det Nätverket en större tyngd vid fortsatta diskussioner med politikerna om framtiden i vår stadsdel.

Samlad Information Planärende Björnmossevägen:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2017-09225&fbclid=IwAR0syKh8IJcyC7O56yeoOPzNFUIpBzDGgEPS3Vz8RrzM8458YlsQYZxjikY

Samlad Information Planärende Skolan:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-19492&fbclid=IwAR0m1sZpij_bjmI0NCfSy3z4_SWn3Qw_IprNV5tkyhdvzdRA04aGNyaQCY0

Synpunkter som framkom i medborgarförslaget år 2018.

Medborgarförslaget, riktat till stadens politiker undertecknades av 1243 personer. 
Några av alla de synpunkter som lämnades:
• Bristfälligt beslutsunderlag som leder till dåliga bostadsmiljöer, osäker trafik-
 miljö, bristande framkomlighet. Återanvänd outnyttjad industrimark i stället.”
• ”Kälvesta är ett fint exempel på skyddsvärd områdesplanering, bland de bästa 
 från miljonprogrammets tid.”
• ”Bevara det enda grönområde som finns i Kälvesta – kring Björnmossevägen”
• ”Höghusen delar upp Kälvesta i två halvor. Passar inte alls in i skala”
• ”Var ska barnen i de nya husen leka? På trottaren?”
• ”Förslaget att exploatera Björnmossevägen är baserat på ett väldigt dåligt underlag.”
• ”Hårdexploatering så långt från tunnelbana, pendeltåg, handel som man kan 
 komma – hur tänker man egentligen?”
• ”Bygg vid industrikvarteren i stället så man törs passera där kvällstid.”
• ”Ta inte bort gångstråken invid huvudgatorna för att bygga höghus där.

Nu är det din tur!

Formulera dina egna synpunkter. Ska vi ha en chans att få behålla Kälvesta med sin nuvarande karaktär med låg bebyggelse, gröna stråk och trafikseparerade gator måste ett stort antal medborgare engagera sig genom att lämna sina synpunkter till Stadsbyggnads-kontoret innan samrådsperioden tar slut, enligt datumet ovan.

Lämna dina synpunkter:

Maila till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Eller med brev till: Stadsbyggnadskontoret, box 8314, 104 20 Stockholm.
Snarast, men allra senast den 26 februari.
OBS! Viktigt:
Ange diarienummer 2017-09225 för Björmossevägen.
Ange diarienummer 2016-19492 för Björnbodaskolan.

 

Vill du göra mer? Kontakta gärna någon av de politiker i Stockholms stadshus som du fortfarande har förtroende för.

Inbjudan till samråd 30/1 18.00 Prisma

Ett förslag till detaljplan för Kälvesta 1:3 m.fl. i stadsdelen Kälvesta i Stockholm, Dp 2017-09225, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär att Björnmossevägen flyttas österut för att möjliggöra ny flerbostadshusbebyggelse. Sammantaget innebär förslaget cirka 385 nya bostäder varav 28 planeras som radhus. I planområdet ingår även parkområden samt nya gång- och cykelvägar.

Planförslaget visas under tiden 15 januari – 26 februari i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på Vällingby bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 30 januari kl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg. Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen för Björnmossevägen och Björnbodaskolan samt frågestund med start kl 18.00.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 26 februari 2019 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2017-09225

Nedladdningslänk med allt (per 10/1) offentligt material:

https://www.kalvesta.se/wp-content/uploads/2019/01/2017-09225.zip

[Varning: 193 Mb]

Björnbodaskolan

https://www.kalvesta.se/wp-content/uploads/2019/01/2016-19492.zip

[Varning: 127 Mb]

 

“Nätverket hållbar utveckling av Kälvesta och Vinsta” begär att projekteringen stoppas

Tillträdande stadsbyggnadsborgarrådet
Joakim Larsson
Stadshuset, Stockholm

Begäran om ny inriktning avseende planarbetet för Björnmossevägen, Kälvesta.

Stadens beslut att bygga 350-400 flerfamiljsbostäder i Kälvesta på en av huvudgatorna, Björnmossevägen, har mötts av starka invändningar från berörda. Mer än 1 200 personer har skrivit under ett upprop med protester mot planerna för stadsdelen.

Underlaget för exploateringsbeslutet har utformas utan respekt för de bärande principer som stadsdelen är planlagd utifrån. Det rör sig i stället om en ren skrivbordsprodukt vilket innebär en radikal och okänslig omgestaltning av stadsdelens karaktär, där det på en begränsad yta gällt att få in så många lägenheter som möjligt.

Den hittills genomförda planeringen har heller inte präglats av någon helhetssyn över hur stadsdelarna Kälvesta och Vinsta bäst kan utvecklas. Följden blir att man bortsett från att det i närområdet finns goda förutsättningar att skapa en god, tät bostadsbebyggelse i direkt eller nära anslutning till tunnelbanan. Att börja med att hårt exploatera den del av staden som ligger allra längst ut från all spårbunden trafik och huvudvägnät utan en helhetsbild är oförenigt med principer för god stadsbyggnad.

I de kommentarer som lämnats i uppropet mot exploateringsplanerna återkommer krav på:
– en tillkommande bebyggelse som är mindre massiv, mindre avskärmande samt i samklang med 
 hittillsvarande bebyggelse.
– en bibehållen trafikseparering mellan fordonstrafik och fotgängare. Planerna på stadsgator 
 där fotgängare – t. ex barnen på väg till skolan – skulle hänvisas till trottoarer invid tätt trafikerade 
 gator ses som en avsevärd försämring.
– att inte Björnmossevägen flyttas i sidled – vilket planerna nu innebär. Det leder ovillkorligen 
 leder till att de befintliga gröna fickorna av skogsmarksflora som omger vägpartiet stryker på 
 foten till förfång ur klimatsynpunkt, det drabbar växt- och djurlivet samt förstör rekreationsvärdet 
 för människor.
– att hänsyn nu måste tas till att en intensiv exploatering så pass långt från spårbunden leder till 
 stora behov av ytor för biluppställning – erfarenhetsmässigt mer än det dubbla i förhållande till de 
 schablonvärden som tillämpas. Man behöver ta ett bättre ansvar för den trafikmiljö som uppstår.

Nätverket avser att inom kort återkomma med begäran om en uppvaktning vad gäller det genomförda uppropet och önskar spela en konstruktiv roll i den fortsatta processen avseende utvecklingen av Kälvesta och Vinsta. Detta så att inte kommunala hyreshus onödigtvis behöver pressas in på ett olämpligt sätt när det t.ex. finns uppenbart goda möjligheter att först utveckla ett nedgånget f.d. industriområde i närområdet, vilket är mer centralt beläget.

Nätverket hemställer att pågående planläggning pausas, och att en kursändring nu sker i riktning mot helhetssyn, förankring i rådande stadsplanering samt hållbar utveckling och miljötänkande. Den nu iscensatta planläggningen av Björnmossevägen behöver därmed avbrytas i avvaktan på nya riktlinjer utifrån de viljeinriktningar den tillträdande majoriteten gett uttryck för.

Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta

Partiundersökning

De folkvaldas vision?

Hur blir omvandlingen av Kälvesta – Vinsta efter valet den 9 september?

Kort efter valet den 9 september i år kommer det avgöras hur framtidens Kälvesta och Vinsta kommer att utformas. Nätverket har ställt frågor till de olika politiska partierna i Stadshuset hur de ställer sig till den fortsatta planeringen:

 • Fullföljs planerna på 350-400 nya bostäder på Björnmossevägen för omkring 1200 boende med byggstart 2019? I översiktsplanen redovisas en motsvarande exploatering av Sörgårdsvägen och Skattegårdsvägen.
 • Ska Björnbodaskolan bli en av Sveriges största grundskolor med hela 1 500 barn och elever i förskola och skola på en enda skoltomt?
 • I stadens underlag till beslutet om exploatering står att ”stadsdelen Kälvesta har ett behov av att bli mer levande” och en stadsdel med behov av ”mer stadsmässiga kvalitéer”. Vem instämmer i det?
 • Har det blivit omodernt med trafikseparerade trafikmiljöer? Behövs inga grönstråk längs våra huvudvägar? Är den gällande fysiska planeringen för Kälvesta och Vinsta att betrakta som otidsenlig mot bakgrund av beslut och planer som innebär att området omgestaltas med höghus på gångvägarna?

Se i sammanställningen nedan vad de olika partierna i Stadshuset svarat.

Grönt – Utgå från hur Kälvesta är planlagt idag.
Gult – Utred och se över det hela närmare.
Rött – Satsa redan nu på en omfattande exploatering och omvandling.

PartiundersökningLadda ned som PDF:
[partiundersokning.pdf]

Sammanfattning av Paneldebatten

 1. Kälvesta – exploatering för flerfamiljshus på Björnmossevägen och andra huvudgator.
 2. Björnbodaskolan– en skola som planeras för 1200 elever och 300 förskolebarn.
 3. Vinsta industriområde – visioner, möjligheter och behovet av en helhetssyn för hela Kälvesta-Vinsta vid exploateringar i området.

Felix Antman, Socialdemokraterna

 1. Socialdemokraterna är för flerbostadshus i Kälvesta. Det finns en påbörjat planprocess, som leder innebär byggnation av flerbostadshus och några radhus. I höst kommer ett samråd ske med möjlighet att lämna synpunkter på alla nivåer. Stockholmshusen kommer att ge lägre hyror.
 2. Positivt med stor skola i området. Den pedagogiska verksamheten påverkas inte av storleken på skolan.
 3. Det finns tomträtter i Vinsta som måste tas tillbaka innan planarbete påbörjas, där kommer det börjas byggas först efter år 2025. Har en pågående konversation med tomtägarna och tror att planarbete kan påbörjas i Vinsta redan år 2020.

Tack för mötet, tar med mycket anteckningar till lokala politiker och skolborgarrådet, kanske kan ett möte angående skolan ske innan valet.


Bo Arkelsten, Moderaterna

 1. Moderaterna tycker att nybebyggelse i området ska matcha befintlig bebyggelse och vi tycker inte att det ska byggas så höga hus som nu beslutats. Det är nödvändigt att kollektivtrafiken förbättras.
 2. Håller med om att det låter som om Björnbodaskolan blir för stor.
 3. Vinsta; tillfälliga bygglov, förut reserverad för tung industri (j-stämpel) som nu hävts, det finns därför nu möjligheter och intresse att utveckla det området. Alla partier har varit överens om att Vinsta industriområde ska utvecklas och vi ligger i startgroparna.

Vi saknar att vi inte fått detta exploateringsärende på remiss i stadsdelsnämnden, känns märkligt att få del av handlingarna från en boende i området och inte den politiska vägen. Bor själv i området och känner mig väldigt engagerad i detta.


Cecilia Obemuller, Miljöpartiet

 1. Utmärkt att ni engagerat er tidigt i processen. Det finns ett behov för hyresrätter i staden och tanken är att det skulle byggas sådana i Kälvesta. Har själv varit och tittat på området och är tveksam till de rådande byggplanerna. Notera dock samtidigt att begreppet/alternativet ”stadsradhus” idag är inte rör sig om tvåvåningshus, de är ofta högre. Kollektivtrafiken måste förbättras. Bromma flygplats, där borde vi bygga! Parker måste planeras i områden som bebyggs. Kan man kanske bygga flervåningshus på ängen?
 2. Självfallet ska inte skoltomten få överexploateras.
 3. Det är bra att ni har tittat på helheten vad gäller exploateringar i Kälvesta-Vinsta. Industriområdet kommer att utvecklas, det har dröjt pga av annan planering.

Imponerad av hur stort engagemanget är i ett så tidigt skede. Kommer prata med relevanta kollegor. Var aktiva. Fortsätt skicka in medborgarförslag.

Björn Ljung, Liberalerna

 1. Bygg efter de villkor och förutsättningar som gäller på platsen. Förordar i stället en exploatering av radhus/kedjehus. En varsam förtätning är det enda som kan fungera i Kälvesta. Utformningen ska i så stor utsträckning som möjligt i samråd och samklang med de boende i närområdet. Att Stockholmshus skulle billigare är bara en myt, det är lägre hyra i Stockholmshus bl.a. för att inga parkeringar planeras.
 2. Önskar inte jättestora skolor. Förslaget för skolan i Kälvesta innebär en väldigt stor skola. Det som nu planeras som byggrätt för skolan behöver dock inte i ett senare skede nödvändigtvis utnyttjas fullt ut vid byggets genomförande.
 3. Vinsta industriområde kan inte byggas på innan förbifarten är färdig. Problem med bygglov etc. Man måste satsa på småföretagen och arbetsplatser. I Vinsta finns alla möjligheter med en redan befintlig tunnelbanestation. Man skulle i Vinsta industriområde kunna lägga parkeringsytorna under marknivå.

Tar med mig att ingenting är klart. Varsam förtätning, mindre skola och utveckling av Vinsta industriområde. Kontakta gärna Liberalernas lokala politiker.

Amanda Elfström, Vänsterpartiet.

 1. Det är tidigt i processen, det finns tid att påverka. Ingenting är bestämt. Vänsterpartiet är stolta att bygga blandad bebyggelse, stolta över Stockholmshusen.
 2. Tror att det skulle vara lättare att rekrytera lärare om skolan blir så stor.
 3. Spännande att kunna bygga i Vinsta industriområde.

Känner mig tacksam att få delta i detta och kommer ta med mig frågorna till Vänsterpartiet, inget är ännu klart.

Fredrik Lindstål, Centerpartiet

 1. Man ska vara noga med att bygga rätt hus på rätt plats. Landstinget måste t ex stiga in kraftigt och kunna ge respons i kommunaltrafiken och aktivt förbättra den. Planeringen av bostäder och kollektivtrafik måste hänga ihop. Bostadskrisen är en färskvara. Området vi pratar om; det finns en efterfråga för olika slags bostäder. Kultur – där man ska bygga så måste kulturinslag planeras. Trygghetsaspekten; det finns ingen redovisning för hur belysning kommer se ut etc. i nuvarande byggplaner.
 2. Utgångspunkten är att nya skolor behövs. Det är enklare att bygga för stort än att inte ha tillräcklig plats för barnen. Tycker att ni har ställt väldigt relevanta frågor angående skolan och dess dimensionering och kommer ta med dem till mitt parti.
 3. Vinsta industriområde är ett drömprojekt, det är förfallet, kultur saknas, ser stora möjligheter. ”Döda ytor” – viktigt att invånarna ger förslag till vad som ska hända där.

Har lärt mig mycket ikväll och tycker att ni har lyft viktiga frågor, se till att hamna på remisslistorna. Skicka medborgarförslag, gärna era egna, många till antalet.

Michaeala Hollis, Kristdemokraterna

 1. Man måste ta hänsyn till de faktiska förutsättningarna i området vi talar om, är emot att bygga flerfamiljshus här i Kälvesta. Vad skulle en bebyggelse som den som nu planeras göra EMOT området; trafik, sämre miljö etc. Att man bygger flerfamiljshus betyder inte att alla kommer att ta bussen. Människor vill bo i mindre hus, så även mindre hus behöver byggas.
 2. Det går inte att jämföra Kälvesta med innerstadens i några fall stora skolor. Det skulle nog inte vara lättare att rekrytera bra lärare hitut eftersom det blir svårare med kommunikationerna till Kälvesta som ligger en bra bit från tunnelbanan. Personer som har valt att bosätta sig i Kälvesta har förmodligen valt att bo där bl a för att ens barn ska få gå i en mindre skola.
 3. Att bygga om Vinsta industriområde skulle kunna höja alla områden runt omkring.

Tack för ett bra underlag ikväll.

Malin Ericsson, Feministiskt Initiativ

 1. Är intresserade av förtätning, hyreshusen i Kälvesta skulle fungera, de skulle inte vara så höga som bilderna har visat. Skulle bli fler bussar, bättre kommunikationer. Vi måste bygga för framtiden, överallt där det finns möjlighet att byggas måste tittas på.
 2. Självklart viktigt att barn har tillräckligt med plats, vi får se vad förslaget blir.

Tar med Kälvestabornas engagemang, fortsätt att ge oss input.

Martin Westmont, Sverigedemokraterna

 1. Emot att bygga högt i kulturhistoriskt värdefulla områden. Stockholmshusen blir aldrig klara och vi får aldrig veta hyrorna och andra partier vill inte släppa uppgifter om dessa innan valet.
 2. Vi är positiva till att planera skolan i en mindre variant.
 3. Positiva till att göra om industriområdet till bostäder.

Tar med ert engagemang till Sverigedemokraterna.

Markanvisning

Exploateringsnämnden kommer på sitt sammanträde 2018-06-14 fatta beslut om markanvisning till ”BTH Projektutveckling 6 AB” för Bostadsrätter och radhus placerade på och vid Björnmossevägen.

“Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kälvesta 1:3 m.fl. i Kälvesta till BTH Projektutveckling 6 AB”

“Ett förslag med flerfamiljshus för både hyresrätt och bostadsrätt samt ca 30 radhus togs sedan fram. Förslaget ledde till att AB Svenska Bostäder kunde anvisas mark för 220 lägenheter med hyresrätt i s.k. Stockholmshus. Veidekke Villatomter AB, som var föreslagen byggherre för ca 60 radhus år 2014, har dock valt att inte fortsätta bebyggelseplaneringen i området. Exploateringskontoret har därefter fört diskussioner med och jämfört tre byggbolag som sökt markanvisning inom området. Av dessa valdes Bolaget då de är beredda att bygga både radhus och flerbostadshus till ett markpris parterna kunnat komma överens om. Bolaget har inte tidigare fått någon markanvisning i Stockholms kommun”

“Projektet har en preliminär och en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet med detaljplanen kommer att pågå i ytterligare cirka 18 månader. Mot bakgrund av detta planerar staden byggstart för ombyggnad av Björnmossevägen tidigast hösten 2019 och Bolaget och AB Svenska Bostäder sina
byggstarter till år 2020 och första inflyttning bedöms till år 2022. Området kommer att byggas ut etappvis.”

Hela dokumentet: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1937658

Nya Björnbodaskolan

“Sveriges största skolkomplex i Stockholms yttersta stadsdel?

Skoltomten förväntas inrymma inte mindre än 1500 elever och en personalstyrka på uppemot 200 personer. Dvs ett jättekomplex i volym och höjd. Dessutom ska på skoltomten inrymmas en fullskalig idrottshall

Frågan reser sig på vilka tankar detta är baserat? Vilka erfarenheter är de baserade på? Hur ska det helt enkelt fungera rent praktiskt. 1500 elever i skola och förskola på en enda skoltomt i Stockholms yttersta stadsdel?”

Läs mer här